อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้รับเชิญจากมหาวิทยาลัยเมียวโจ ประเทศญี่ปุ่น เข้าร่วมกิจกรรม Experiment Training Program ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 6-14 พฤศจิกายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยเมียวโจ ประเทศญี่ปุ่น 

การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารงานเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับสถาบันอุดมศึกษา ในภูมิภาคตะวันตก (สัญจร) ครั้งที่ 3 (21)/2560
การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานในการจัดการศึกษาโครงการความร่วมมือทางวิชาการ รมป. 2 ครั้งที่ 4(23)/2560