อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้รับเชิญจากมหาวิทยาลัยเมียวโจ ประเทศญี่ปุ่น เข้าร่วมกิจกรรม Experiment Training Program ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 6-14 พฤศจิกายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยเมียวโจ ประเทศญี่ปุ่น