ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารงานเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับสถาบันอุดมศึกษา ในภูมิภาคตะวันตก (สัญจร) ครั้งที่ 3 (21)/2560 ที่จะจัดขึ้นในวันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 โดยมีผู้อำนวยการกอง ตัวแทนหลักสูตร และเจ้าหน้าที่ส่วนงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ การประชุมจัดขึ้น วันอังคารที่ 7 พฤศจิการยน พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุมแปดเหลี่ยม อาคารสวนแก้ว 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี