ผศ.พัศรินท์ ก่อเลิศวรพงศ์ อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นำนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ศึกษาและดูงานศิลปะวัฒนธรรม ณ พระราชวังพญาไท โดยได้สักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 รวมถึงวิทยากรยังได้ให้ความรู้และแนะนำสถานที่ดูงานในครั้งนี้ เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560