ภาพบรรยากาศวันสุดท้ายของการเข้าร่วมจัดนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 22 และ CMU Open house ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2560 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยได้จัดนิทรรศการเพื่อประชาสัมพันธ์พร้อมทั้งได้แนะแนวทางการศึกษาต่อให้กับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6  ทั้ง 3 สาขา ได้แก่ 1.สาขาธุรกิจการบิน 2.สาขาการศึกษาปฐมวัย 3.สาขาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ 

การแข่งขันประกอบอาหาร Real California Milk Culinary Academy Competition 2017
สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มสด. ศึกษาดูงาน พระราชวังพญาไท