เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 นาย วีรเทพ อาจอาคม และ  นางสาว ศุภรา กิตติอุดม นักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ จากโรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต สังกัดโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิตได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการแข่งขัน Real California Milk Culinary Academy Competition จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนการใช้วัตถุดิบหลักประเภทผลิตภัณฑ์นมและผลิตภัณฑ์ที่ทำจากนมในรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา โดยมี อาจารย์ ปัญจมา ประภาพันธศักดิ์  เป็นผู้ร่วมดูแลและให้คำแนะนำ ฝึกซ้อมต่างๆ โดยการแข่งขันจัดขึ้น ณ วิทยาลัยดุสิตธานี กรุงเทพมหานคร 

ประธานที่ปรึกษาอธิการบดี เข้ารับพระราชทานปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
ตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 22(วันที่ 2)