รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ประธานที่ปรึกษาอธิการบดี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้ารับพระราชทานปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ประจำปีการศึกษา 2558 – 2559 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณ การเงิน และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 15(19)/2560
การแข่งขันประกอบอาหาร Real California Milk Culinary Academy Competition 2017