ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณ การเงิน และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 15(19)/2560 โดยมีวาระการประชุมเรื่อง รายงานความคืบหน้า (ร่าง) คู่มือแนวปฎิบัติทางการบัญชีและการเงิน การบันทึกข้อมูลรายได้และค่าใช้จ่ายของหน่วยงานอิสระ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ของหน่วยงานอิสระ ไตรมาส 4 รายงานผลการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ณ ห้องประชุมลิขิต 1 โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560  (ภาพ/ข่าว:พิพัฒน์พล เพ็ญเกิด)

การประชุมคณะอนุกรรมการยกร่างกฎหมายลำดับรอง สำนักกิจการพิเศษ มสด. ครั้งที่ 2(11)/2560
ประธานที่ปรึกษาอธิการบดี เข้ารับพระราชทานปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์