หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย      สวนดุสิต จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการหัวข้อ “การพัฒนาสมรรถนะนักทรัพยากรมนุษย์ตามกระบวนทัศน์ใหม่สู่การแข่งขันในเวทีสากล” โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์กิตติภพ ตันสุวรรณ อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ และดร.อัครพล วีรวงศ์ ผู้จัดการฝ่าย หน่วยงานกลยุทธ์และนโยบายงานทรัพยากรมนุษย์ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อดังกล่าว ณ ห้อง 301 ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2560  

โครงการส่งเสริมการนำเรื่องรู้เท่าทันสื่อไปใช้ในระดับอุดมศึกษา
การประชุมคณะอนุกรรมการยกร่างกฎหมายลำดับรอง สำนักกิจการพิเศษ มสด. ครั้งที่ 2(11)/2560