สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมกับ ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านการตลาดภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SME Strong/Regular Level) แก่ ผู้ประกอบการรายย่อย Micro SMEs  และวิสาหกิจชุมชน เพื่อให้เข้าใจถึงพฤติกรรมผู้บริโภคที่มีผลต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ ให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดทั้งแบบออฟไลน์และออนไลน์ โดยมี ผศ.ดร.ผดุง พรมมูล (ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ) เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมในครั้งนี้ ณ โรงแรมทองธารินทร์ จังหวัดสุรินทร์ เมื่อวันที่ 10  พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา 

โครงการปฏิบัติการภาคสนามการท่องเที่ยวสีเขียวเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
สสว. ร่วมกับ มสด. จัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านการตลาดภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SME Strong/Regular Level) จังหวัดระนอง