ขอเชิญเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ-สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา