ประกาศ เรื่อง การรับสมัครผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา-สถาบันวิทยาลัยชุมชน

รัฐบาลอินเดียเสนอทุนให้แก่รัฐบาลไทย-สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ขอเชิญเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ-สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา