ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมฝึกอบรม-สำนักงานพัฒนาวิชาการ