ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมฝึกอบรม-สำนักงานพัฒนาวิชาการ

ประกาศ เรื่อง การรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ฯ-มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
รัฐบาลอินเดียเสนอทุนให้แก่รัฐบาลไทย-สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา