สาขาวิชาการท่องเที่ยว โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการจัด”โครงการปฏิบัติการภาคสนามการท่องเที่ยวสีเขียวเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน” เส้นทางการท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำในพื้นที่มรดกโลก ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จังหวัดอุทัยธานี โครงการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของวิชาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนตามหลักสูตรฯ มีเป้าหมายเพื่อให้นักศึกษาศึกษาดูงานการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างยั่งยืนภายใต้แนวคิด “วิถีคนไม่เอาถ่าน” สัมผัสวิถีชีวิตที่ได้อยู่ใกล้ชิดธรรมชาติและทำกิจกรรมจิตอาสาเพื่อสงวนรักษาผืนป่าอันมีคุณค่าในพื้นที่มรดกโลก ทั้งนี้ได้มีการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning โดยเรียนรู้จากประสบการณ์ภาคสนาม เช่น การดูนก การทำฝาย การปลูกป่า ฯลฯ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพริน เวชธัญญะกุล เป็นผู้สอนและควบคุมการฝึกปฏิบัติภาคสนาม ระหว่างวันที่ 9-11 พฤศจิกายน 2560

การประชุมคณะอนุกรรมการ กองทุนสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2(2)/2560
สสว. ร่วมกับ มสด. จัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านการตลาดภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SME Strong/Regular Level) จังหวัดสุรินทร์