สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอเชิญร่วมงาน B.E. Hometown Product Fair 2017  ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ อาคาร 32 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ภายในงานพบกับกิจกรรมการขายสินค้าประเภท OTOP ของนักศึกษาชั้นปีที่2 สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และมีสินค้าราคาถูกและดีให้เลือกซื้อมากมาย ทั้งอาหาร ขนมหวาน น้ำ และของที่ระลึก 

 

 

โครงการพัฒนาคุณภาพตำราและหนังสือที่ใช้ประกอบการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
รายชื่อพนักงานมหาวิทยาลัยที่ครบกำหนด 5 ปี ในแต่ละเดือน (กองทุนสะสมเลี้ยงชีพ)