วันเสาร์ที่ 25 พ.ย. 60 เวลา 13.00 – 17.00 น. โครงการ รมป.2 ศูนย์ฯลำปาง จัดกิจกรรมการจัดประสบการณ์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยตามแนวทาง Professional Learning Community (PLC)  “กาดหมั้วอินเตอร์ บ้านเธอ บ้านฉัน บ้านของเรา” โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานพร้อมทั้งเดินชมนิทรรศการจากกิจกรรมดังกล่าว นอกจากนี้ นักศึกษายังได้มีโอกาสนำเสนอผลงาน การเล่านิทานพื้นบ้านเป็นภาษาอังกฤษ และการนำเสนอ การจัดประสบการณ์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยตาม

แนวทาง Professional Learning Community (PLC)  ทั้งนี้ เพื่อเป็นพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นสำคัญ และมุ่งสู่คุณภาพการจัดการเรียนรู้ที่เน้นความสำเร็จหรือประสิทธิผลของผู้เรียน ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง