ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี นำผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรวิทยาเขตสุพรรณบุรี  สักการะบูชาหลวงปู่ชัยมงคล  ในวันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2560 ณ ศาลหลวงปู่ชัยมงคล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร