วันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2560  สาขาการศึกษาปฐมวัย งานวิชาการและงานทะเบียน  และงานประชาสัมพันธ์  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าแนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  โรงเรียนทุ่งคลีโคกช้างวิทยา อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี  โดยได้แนะนำสาขาที่เปิดรับสมัคร  และกำหนดการต่างๆ ในการเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561