รองศาสตราจารย์ พัชรี สวนแก้ว รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานเตรียมความพร้อมการจัดงานประชุมวิชาการคหกรรมศาสตร์ระดับชาติ ประจำปี 2560 “การเพิ่มมูลค่าผลผลิตคหกรรมศาสตร์ด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรม” มีวาระสำคัญเรื่อง  (ร่าง) กำหนดการ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จเปิด การประชุมวิชาการคหกรรมศาสตร์ระดับชาติ ประจำปี 2560 แผนผังงานและเส้นทางเสด็จ ฯลฯ ณ ห้องประชุมลิขิต 1 โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 (ภาพ/ข่าว:พิพัฒน์พล เพ็ญเกิด)