นายณัฐพล  แย้มฉิม ประธานดำเนินงานสวนดุสิตโพล เป็นประธานการประชุมสวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 9(24)/2560  โดยมีวาระการประชุมเรื่อง การจัดการพลังงานสวนดุสิตโพล ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560  สรุปค่าใช้จ่ายประจำเดือน ปีงบประมาณ 2561 สรุปการปฎิบัติงานของบุคลากรสวนดุสิตโพล ประจำเดือนตุลาคม 2560 ผลการดำเนินงานของฝ่ายต่างๆ ฯลฯ ณ ห้องประชุมกาหลา โรงแรมสวนดุสิต เพลส  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่  28 พฤศจิกายน 2560  (ภาพ/ข่าว: พิพัฒน์พล  เพ็ญเกิด)