อาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้าศึกษาดูงานทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ณ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ จังหวัดปทุมธานี ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ดร.กฤษดา ประภาภร รองผู้อำนวยการด้านสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา และรักษาการผู้อำนวยการฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิคด้านวิเคราะห์ลักษณะเฉพาะของวัสดุ ให้การต้อนรับในการศึกษาดูงาน เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560