วันที่ 29 พ.ย. 60 เวลา 09.00 น. นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ ชั้นปีที่ 2 นำเสนอผลงานในรายวิชาเทคโนโลยีการถนอมอาหาร นำโดยอาจารย์ฐิติวรฎา ใยสำลี อาจารย์ประจำรายวิชา ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์ฯลำปาง