ดร.ยุธยา  อยู่เย็น ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นำทีมนักวิจัยเข้าร่วม จัดแสดงผลงานนวัตกรรมจากงานวิจัยในงาน Seoul International Invention Fair 2017 (SIIF 2017) ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 -3 ธันวาคม 2660 ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี โดยมีนวัตกรรมจากงานวิจัยจำนวน 3 เรื่อง ได้แก่ ถุงมือยางธรรมชาติกราฟต์ด้วยพอลิเมทิลเมทาคริเลตและเติมอนุภาคของไคโตซานและนาโนซิลเวอร์เพื่อพัฒนาผิวสัมผัสและสมบัติการต้านเชื้อแบคทีเรีย (ผศ.ดร.ฐิตินาถ สุคนเขตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) น้ำซอสอาหารไทยสำเร็จรูปพร้อมปรุงในรีทอร์ทเพาซ์ (ผศ.ดร. กนกกานต์ วีระกุล และผศ.ดร.นราธิป ปุณเกษม โรงเรียนการเรือน) และ เครื่องปรุงจากเครื่องเทศและสมุนไพรไทย (ดร.ทิวัตถ์ กุลชนะภควัต คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) ภายในงานดังกล่าวมีผู้เข้าร่วมนำเสนอผลงานนวัตกรรมจากการวิจัยกว่า 632 ผลงาน จาก 30 ประเทศทั่วโลก