http://www.supply.dusit.ac.th/supply_eprocurement/standard_price60/stdp_serviceair_trang1160.pdf

ประกาศราคากลาง เรื่อง จัดหาครุภัณฑ์โครงการพัฒนาอาหารและเครื่องสำอางค์จากสมุนไพรและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อต่อยอด เชิงพาณิชย์ตามาตรฐาน GMP ตำบลโคกโคเฒ่า อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
ประกาศราคากลาง เรื่อง จัดซื้อขายและขออนุญาตใช้สิทธิ์ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อตรวจสอบการคัดเลือก บทความวิชาการ(Turn It In) เป็นระยะเวลา ๑ ปี