ประชาสัมพันธ์ข่าวการรับสมัครภาคีสมาชิก สำนักธรรมศาสตร์และการเมืองสำนักงานราชบัณฑิตยสภา

ประชาสัมพันธ์รายละเอียดการรับสมัครบุคคลผู้สมควรได้รับเลือกเป็นกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ-สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
เชิญเข้าร่วมแข่งขันแผนธุรกิจ SCG Bangkok Business Challenge @ Sasin 2018 ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 56,000 ดอนลาร์สหรัฐ-บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)