สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดทำโครงการพัฒนาคุณภาพตำราและหนังสือที่ใช้ประกอบการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ จึงขอเชิญบุคลากรที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ โดย ส่งใบสมัครแจ้งผ่านต้นสังกัด/คณะ/ศูนย์การศึกษาฯ ที่เปิดสอนรายวิชานั้นๆ ได้ตั้งแต่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ และรวบรวบต้นฉบับพร้อมตรวจสอบคุณลักษณะของตำราและหนังสือให้เป็นตามเอกสารแนบ ๑ จำนวน ๓ ชุด เอกสารหลักฐานการตรวจสอบป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์ (Turnitin) จำนวน ๑ ชุด ผ่านต้นสังกัดส่งมายังสถาบันวิจัยและพัฒนาภายใน วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๑

หากมีข้อสงสังเพิ่มเติมติดต่อคุณพีรดา พงษ์ทอง หรือคุณฐาปนา ศิวะศิลป์ชัย โทร ๐๒-๒๔๔-๕๒๘๐-๒ รายละเอียดเพิ่มเติมดังเอกสารแนบ

1.คุณลักษณะของสื่อสิ่งพิมพ์ ตำราและหนังสือที่ใช้ประกอบการเรียนการสอน

2.แผนภาพขั้นตอนระบบพัฒนาคุณภาพตำราและหนังสือ

3.ปฏิทิน (01-12-60)

4.ใบสมัครโครงการพัฒนาคุณภาพตำราฯ (01-12-60)

 

ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งเครื่องปรับอากาศพร้อมอุปกรณ์ สำหรับห้องควบคุมลิฟท์ อาคารเอนกประสงค์ธุรกิจการบิน ณ วิทยาเขตสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงฟิลเตอร์เครื่องปรับอากาศ อำเภอห้วยยอด ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง