สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง จัดกิจกรรมอบรมการเขียนแผนธุรกิจ SDU Start Up 2017 ภายใต้โครงการส่งเสริมพัฒนาทักษะตามศตวรรษที่ 21 เพื่อเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์ทางสังคม พัฒนาความรู้ และพัฒนาสมรรถนะของนักศึกษา โดยใช้กิจกรรมในการพัฒนานักศึกษามุ่งสู่ผู้ประกอบการรายใหม่ เชิญผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จมาให้ความรู้ในการทำธุรกิจ เพื่อนำความรู้ ทักษะและประสบการณ์ไปใช้ในการประกอบอาชีพ และเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพต่อไป โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 -30 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมดุสิตตรัง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง 

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง ได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวเเทนของจังหวัดตรัง ในการเข้าร่วมเเสดงในงานนิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้าศึกษาดูงาน ฝ่ายโภชนาการ โรงพยาบาลรามาธิบดี และครัวการบินไทย บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)