วันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2560 สาขาการศึกษาปฐมวัย  งานวิชาการและงานทะเบียน  และงานประชาสัมพันธ์  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าแนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  โรงเรียนสวนแตง​วิทยา ตำบลสวนแตง​  อำเภอเมืองสุพรรณบุรี​ จังหวัดสุพรรณบุรี  โดยได้แนะนำสาขาที่เปิดรับสมัคร  และกำหนดการต่างๆ ในการเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมนิทรรศการ​แนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา
สาขาอาหารและเทคโนโลยีการประกอบอาหาร ศูนย์ฯลำปาง จัดสอบมาตฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ