วัน​ศุกร์​ที่ 1 ธันวาคม​ 2560 สาขาออกแบบนิทรรศการและการจัดแสดง  งานหอ​พัก​นักศึกษา​  งานวิชาการและงานทะเบียน  และงานประชาสัมพันธ์  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมนิทรรศการ​แนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนธรรมโชติศึกษา​ลัย​  อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี  โดยได้แนะนำสาขาที่เปิดรับสมัคร  และกำหนดการต่างๆ ในการเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561​ วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าแนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา

ศูนย์นครนายก จัดกิจกรรมศึกษาดูงานสู่การพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กแก่นักศึกษาโครงการ รมป.2
วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าแนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา