http://www.supply.dusit.ac.th/e_bidding/e_bidding2561/holder/victor_serviceair_bsukhum_supan.pdf

ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกวดราคาโครงการจัดหาครุภัณฑ์ประกอบการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาในด้าน อาหาร โภชนาการและการอนามัย (จ้างทำห้องผลิตและบริการอาหาร ณ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก จำนวน ๑ รายการ) ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิหส์ (e-bidding) หมายเหตุ : = กรุณาลงวันที่ 5 ธันวาคม 2560 ด้วยครับ
โครงการพัฒนาคุณภาพตำราและหนังสือที่ใช้ประกอบการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑