มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก จัดกิจกรรมศึกษาดูงานสู่การพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กแก่นักศึกษาโครงการ รมป.2 โดยในช่วงเช้ามีกิจกรรมชมภาพยนตร์ 3 มิติ เรื่อง ของพ่อในบ้านเรา ชมพิพิธภัณฑ์ในอาคาร เช่น พระราชพิธีในวันเกษตร ตามรอยพ่อภูมิพลังแผ่นดิน หลักการทรงงาน น้ำคือชีวิต เป็นต้น ชมมหกรรม “ในหลวงรักเรา สืบสาน รักษา ต่อยอด พระราชปริธาน” และในช่วงบ่าย ชมพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา  และพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ วันที่ 2 ธันวาคม 2560 เวลา 8.00-15.30 น. ณ พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) 

การประชุมรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 12(21)/2560
วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมนิทรรศการ​แนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา