รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์  ผลพันธิน  อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 12(21)/2560 โดยมีวาระสำคัญเรื่อง การให้ข้อมูลปฏิบัติงานของอธิการบดีต่อคณะกรรมการกำหนดอัตราเงินเดือนและค่าตอบแทนของผู้ดำรงตำแหน่งบริหารมหาวิทยาลัย ภาพนโยบายการดำเนินงานของรองอธิการบดีในอนาคต (ร่าง) กำหนดการวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2561 (ร่าง) กำหนดการประชุมบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน โครงการการประชุมวิชาการคหกรรมการศาสตร์ระดับชาติ ประจำปี 2560  ฯลฯ  ณ ห้องประชุมลิขิต 2 โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต   วันที่ 6 ธันวาคม 2560 (ภาพ/ข่าว: พิพัฒน์พล  เพ็ญเกิด )

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้รับเชิญให้เข้าร่วม โครงการเผยแพร่วัฒนธรรมไทย ณ กรุงจาการ์ตา
ศูนย์นครนายก จัดกิจกรรมศึกษาดูงานสู่การพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กแก่นักศึกษาโครงการ รมป.2