http://www.supply.dusit.ac.th/e_bidding/e_bidding2561/e_bidding/notice/e_bid4612.pdf

ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกวดราคาจ้างทำรถครัวเคลื่อนที่ผลิตอาหาร ตำบลห้วยยอด อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งเครื่องปรับอากาศพร้อมอุปกรณ์ สำหรับห้องควบคุมลิฟท์ อาคารเอนกประสงค์ธุรกิจการบิน ณ วิทยาเขตสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง