ดร.วรกมล วงษ์สถาปนาเลิศ อาจารย์ประจำกลุ่มวิชานาฏศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต พร้อมด้วยนักศึกษา ได้รับเชิญจากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ให้เข้าร่วมโครงการเผยแพร่วัฒนธรรมไทย จัดแสดงนาฏศิลป์เนื่องในวันชาติไทย 5 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรม Westin Jakarta สาธารณรัฐอินโดนีเซีย โดยได้รับการชื่นชมจากคณะทูตและผู้มาร่วมงาน เป็นอย่างดี

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง นำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติในต่างประเทศ
การประชุมรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 12(21)/2560