โครงการทดสอบมาตรฐานอาชีพแท็กซี่ เพื่อพัฒนาผู้ขับรถแท็กซี่ ให้มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
ขอเชิญชวน เข้าใช้งาน โปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ ชุด English Discoveries Online