โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนที่แม่บท และการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้วยโปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ QGIS
ขอเชิญชวน เข้าใช้งาน โปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ ชุด English Discoveries Online