ดร.สุวมาลย์  ม่วงประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 12(20)/2560 โดยมีวาระสำคัญเรื่อง ผลงานที่ประสบความสำเร็จของคณะครุศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย ประเด็นหารือเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ การส่งเสริม สนับสนุน และติดตามให้คณาจารย์ทำผลงานทางวิชาการเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น  การตรวจสอบและยืนยันข้อมูลการดำเนินงานของหลักสูตร/สาขาวิชาในปัจจุบันของคณะ/โรงเรียน ฯลฯ ณ ห้องประชุมลิขิต 1 โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 7 ธันวาคม 2560 (ภาพ/ข่าว : พิพัฒน์พล เพ็ญเกิด )

สาขาวิชาการบริการลูกค้า คณะวิทยาการจัดการ มสด. ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU.) ร่วมกับ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
การประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย มสด. ครั้งที่ 4(34)/2560