ดร.สุวมาลย์ ม่วงประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  ผู้บริหาร นักศึกษา สาขาวิชาการบริการลูกค้า คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกับ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โดยได้รับเกียรติจาก นายวิรัช ไพสิฐเศวต รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส ร่วมลงนามในครั้งนี้ เพื่อให้นักศึกษาได้เข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  รวมถึงการศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทั้งด้านวิชาการและด้านวิชาชีพด้านการบริการลูกค้า ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคาร UBC2  วันที่ 7 ธันวาคม 2560 (ภาพ:พิพัฒน์พล/ข่าว:ปภาวรินทร์)

นิเทศศาสตร์คว้ารางวัลชมเชย คลิปสั้น “รักทะเล”ในโครงการ “Chance to Change” ส่งเสริมการอนุรักษ์ทะเลของปตท.
การประชุมคณบดี มสด.ครั้งที่ 12(20)/2560