โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนที่แม่บท และการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้วยโปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ QGIS

หนังสือถึงนายก แผนที่ภาษี ( แผนแม่บท) กทม

การเข้าฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาการจัดการด้านอาหารและโภชนาการบนเรือ (Food and Catering) รุ่นที่ 1-12
สวนดุสิตสร้างชื่องานวิจัยในงาน SIIF 2017