โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนที่แม่บท และการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้วยโปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ QGIS

หนังสือถึงนายก แผนที่ภาษี ( แผนแม่บท) กทม

ขอความร่วมมืออาจารย์และบุคลากร มสด.ตอบแบบสํารวจความสุข
สวนดุสิตสร้างชื่องานวิจัยในงาน SIIF 2017