ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณ การเงิน และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 16(20)/2560 โดยมีวาระการประชุมเรื่อง สรุปรายรับ-รายจ่าย และค้างชำระเงิน งบประมาณแผ่นดิน เงินบำรุงการศึกษา และเงินรายได้อื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ของศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ แผนการจัดหารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ รายงานผลพร้อมปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ฯลฯ ณ ห้องประชุมลิขิต 1 โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 15 ธันวาคม 2560 (ภาพ/ข่าว:พิพัฒน์พล เพ็ญเกิด)

ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างทำระบบคืนพลังงานไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ตารางกิจกรรมประจำเดือน ธันวาคม 2560 ของสถาบันวิจัยและพัฒนา