โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการประเมินผลกระทบการวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม (Research to Impact Pathway)

 

กำหนดการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการประเมินผลกระทบการวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม (Research to Impact Pathway)

ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกวดราคาโครงการจัดหาครุภัณฑ์ประกอบการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ทางการศึกษาในด้าน อาหาร โภชนาการและการอนามัย (จ้างทำห้องผลิตและบริการอาหาร ณ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก จำนวน ๑ รายการ) ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิหส์ (e-bidding)
เปิดสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ TOEIC
 
 

Share This Page