http://www.supply.dusit.ac.th/e_bidding/e_bidding2561/e_bidding/notice/e_bid5612.pdf

ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาโครงการจัดหาครุภัณฑ์ประกอบการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ทางการศึกษาในด้าน อาหาร โภชนาการและการอนามัย (จ้างทำห้องผลิตและบริการอาหาร ณ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก จำนวน ๑ รายการ) ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิหส์ (e-bidding)
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการประเมินผลกระทบการวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม (Research to Impact Pathway)