รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่14(20)/2560 โดยมีวาระเรื่องการขอเปลี่ยนแปลงชื่อสาขาวิชาในแผนการรับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวน 2 หลักสูตร เรื่องการคัดเลือกผู้แทนผู้ทรงคุณวุฒิจากสภาวิชาการเพื่อเป็นคณะกรรมการสรรหาคณบดี โรงเรียนกฎหมายและการเมือง จำนวน 2 คน ณ ห้องประชุมลิขิต1 โรงแรมสวนดุสิตเพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 19 ธันวาคม 2560 (ภาพ/ข่าว ปิยะวัฒน์)

ศูนย์นวัตกรรมทางการศึกษาจัดอบรม Augmented Reality (AR)
การประชุมคณะอนุกรรมการด้านความเสี่ยง มสด. ครั้งที่ 5(11)/2560