สถาบันวิจัยและพัฒนานำทีมนักวิจัยและบุคลากรเข้าร่วมงานแถลงข่าวหลังคว้ารางวัลจากการจัดแสดงผลงานนวัตกรรมจากการวิจัยในงาน Seoul International Invention Fair 2017 (SIIF 2017) สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยทั้งสิ้น 4 รางวัล ประกอบด้วย 1.ผศ.ดร.ฐิตินาถ สุคนเขตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับรางวัล Special Award และรางวัลเหรียญทองแดง ผลงานวิจัย ถุงมือยางธรรมชาติกราฟต์ด้วยพอลิเมทิลเมทาคริเลตและเติมอนุภาคของไคโตซานและนาโนซิลเวอร์เพื่อพัฒนาผิวสัมผัสและสมบัติการต้านเชื้อแบคทีเรีย 2.ผศ.ดร.กนกกานต์ วีระกุล และผศ.ดร.นราธิป ปุณเกษม โรงเรียนการเรือน ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ผลงานวิจัย น้ำซอสอาหารไทยสำเร็จรูปพร้อมปรุงในรีทอร์ทเพาซ์ และ 3.ดร.ทิวัตถ์ กุลชนะภควัต คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ผลงานวิจัย เครื่องปรุงจากเครื่องเทศและสมุนไพรไทย โดยในงานแถลงศาสตราจารย์ นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เป็นประธานในการมอบประกาศนียบัตรแก่นักวิจัยที่เข้าร่วมประกวดและจัดแสดงนิทรรศการในเวทีนานาชาติดังกล่าว เมื่อวันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

 

การประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย มสด. ครั้งที่ 6(36)/2560
ศูนย์นวัตกรรมทางการศึกษาจัดอบรม Augmented Reality (AR)