ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม Strategy and Innovation for Businesses in Asia (SIBA) 2018-มหาวิทยาลัยมหิดล

ขอเรียนเชิญเข้าร่วม โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคพิชิตการลงทุนในตลาดหุ้น Super Bullish-มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมและเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม-มหาวิทยาลัยนเรศวร