การเข้าฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาการจัดการด้านอาหารและโภชนาการบนเรือ (Food and Catering) รุ่นที่ 1-12

ส.ค.ส 2561
กำหนดการซ้อมย่อย