http://www.supply.dusit.ac.th/e_bidding/e_bidding2561/e_bidding/notice/e_bid12612.pdf

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพัฒนาโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชานาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกวดราคาโครงการจัดหาครุภัณฑ์โครงการพัฒนาอาหารและเครื่องสำอางค์จากสมุนไพร และภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อต่อยอดเชิงพาณิชย์ตามมารตรฐาน GMP ตำบลโคกโคเฒ่า อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี (จ้างทำห้องปฏิบัติการเคมี(และกายภาพ)) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๑๑/๒๕๖๐