http://www.supply.dusit.ac.th/e_bidding/e_bidding2561/e_bidding/notice/e_bid9612.pdf

ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกวดราคาโครงการจัดหาครุภัณฑ์โครงการพัฒนาอาหารและเครื่องสำอางค์จากสมุนไพร และการอนมัยภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อต่อยอดเชิงพาณิชย์ตามมารตรฐาน GMP ตำบลโคกโคเฒ่า อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี (จ้างทำห้องปฏิบัติการจุลชีวิทยา) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๑๐/๒๕๖๐
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพัฒนาโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชานาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ