http://www.supply.dusit.ac.th/e_bidding/e_bidding2561/e_bidding/notice/e_bid10612.pdf

การสัมมนาชี้แจงเรื่อง “การบริหารงบประมาณสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อการวิจัยและพัฒนา ตาม พรบ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560”
ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกวดราคาโครงการจัดหาครุภัณฑ์โครงการพัฒนาอาหารและเครื่องสำอางค์จากสมุนไพร และการอนมัยภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อต่อยอดเชิงพาณิชย์ตามมารตรฐาน GMP ตำบลโคกโคเฒ่า อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี (จ้างทำห้องปฏิบัติการผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานวิธีผลิตที่ดี(GMP))) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๙/๒๕๖๐