ด้วยมหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการประชุมวิชาการคหกรรมศาสตร์ระดับชาติ ประจำปี ๒๕๖๐ “การเพิ่มมูลค่าผลผลิตคหกรรมศาสตร์ด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรม” ภายใต้โครงการได้จัดการประกวดวิจิตรตระการงานแกะสลักผักและผลไม้เทิดไท้องค์ราชินี ในรัชกาลที่ ๙ โดยชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ในวันที่ ๑๙ – ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๐โดยแยกเป็น ๒ กลุ่มแนวคิดของผลงาน ดังนี้ กลุ่มที่ ๑.ประเภท ประเภทวิจิตรตระการงานแกะสลักผักและผลไม้ตกแต่งโต๊ะอาหาร เทิดไท้องค์ราชินีในรัชกาลที่ ๙ เป็นการแกะสลักเพื่อจัดตกแต่งโต๊ะรับประทานอาหาร ทีมรางวัลชนะเลิศ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ประกาศนียบัตรวิชาชีพ อายุไม่เกิน ๑๘ ปี โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ และกลุ่มที่ ๒ ประเภท วิจิตรตระการงานศิลปาชีพก้าวไกล ด้วยน้ำพระราชหฤทัยในสมเด็จพระราชินี ในรัชการที่ ๙ ทีมรางวัลชนะเลิศ ระดับอุดมศึกษา/ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในหัวแนวคิด อัญมณีบนผืนป่า สู่งานศิลป์อันล้ำค่า ซึ่งการจัดงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง จัดโครงการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา มสด. ประชุมคณะกรรมการบริหารการวิจัย ครั้งที่ 2/2561