Mice City : กิจกรรมเมืองนวัตกรรมอาหารเพื่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว (Food Tourism Innopolis)ซึ่งเป็นกิจกรรมสร้างการจ้างงานและพัฒนาบุคลากรที่มีความรู้ในการผลิตอาหารชั้นสูง มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาบุคลากรในสาขาอาชีพด้านการประกอบอาหารให้มีองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพเพิ่มขึ้น โดยผ่านการอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือ สาขาการจัดการด้านอาหารและโภชนาการบนเรือ (Food and Catering) รุ่นที่ 1 -3 ระหว่างวันที่ 18-23 ธันวาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง อำเภอห้วยยอด 

โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต อบรมหลักสูตรการทำข้าวปั้นโอนิกิริให้กับพนักงานการไฟฟ้านครหลวง
โครงการประชุมวิชาการคหกรรมศาสตร์ระดับชาติ ประจำปี ๒๕๖๐ “การเพิ่มมูลค่าผลผลิตคหกรรมศาสตร์ด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรม”