โครงการอบรมหลักสูตร ผู้นำยุคใหม่เครือข่ายอาเซียน รุ่นที่ 6-มูลนิธิพัฒนาข้าราชการ

ทุนสำนักเลขาธิการแผนโคลัมโบ-สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
เชิญชมนิทรรศการศิลปะปปูนปั้นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17 และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์นิทรรศการ-มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์